JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu v katastrálním území obce. příp. na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPoV využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

 

Seznam členů jednotky

   
Velitel jednotky Josef Vápeník
Strojník, zástupce vel.jednotky Libor Dufek
Strojník Jan Prokop
Hasič    Jiří Balek
Hasič Josef Janík
Hasič Tomáš Filandr
Hasič Jaroslav Pekař
Strojník Daniel Tafat
Hasič Veronika Pychynská
Hasič Anna Janíkova

 

 MODLITBA HASIČE

Nechť kdekoli oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku ,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
žehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.
AMEN